PLAINS EQUIPMENT GROUP – SEWARD

977 280TH ROAD, SEWARD, NE 68434
402-643-3616