C & B OPERATIONS – SLAYTON

1801 HWY 59
SLAYTON, MN 56172

1-507-836-8951